Disclaimer

Elektrotechnisch Buro Van Keulen BV betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website. Evenwel sluit Elektrotechnisch Buro Van Keulen BV iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie. Eveneens wordt aansprakelijkheid uitgesloten ten aanzien van (de gevolgen van het gebruik van) informatie waartoe u toegang verkrijgt door middel van links op deze website.

Elektrotechnisch Buro Van Keulen BV tracht de rechten van makers en uitvoerenden van de op deze website getoonde of vermelde werken optimaal te waarborgen. Elektrotechnisch Buro Van Keulen BV heeft zich, voorzover dat redelijkerwijs mogelijk is, ervan vergewist dat met dit tonen of vermelden geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van derden. De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet kan worden achterhaald. Indien enige (rechts)persoon meent rechten te kunnen doen gelden op de content van deze website, gelieve deze zich in verbinding te stellen met Elektrotechnisch Buro Van Keulen BV.

Elektrotechnisch Buro Van Keulen BV heeft van deze website en al het materiaal wat hierop vermeld en/of aangeboden wordt het auteursrecht. Niets van dit alles mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van Elektrotechnisch Buro Van Keulen BV en eventuele derde rechthebbenden is verkregen.